FUNDUSZE EUROPEJSKIE W PIGUŁCE - ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

PROJEKT to przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją. Projekt jest zawsze przedmiotem WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, w którym zawiera się wszelkie informacje na jego temat np. harmonogram, planowane do realizacji zadania, cele itp.

MŚP to inaczej mikroprzedsiębiorstwa, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 o wyłączeniach blokowych uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. MŚP zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

BAZA
WIEDZY

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do odpowiedniej kategorii MŚP świadczą następujące przesłanki:

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Obecnie najwięcej możliwości dofinansowania mają właśnie MŚP. Warto więc rozważyć udział w konkursach dedykowanych dla przedsiębiorców.

Utrata statusu przedsiębiorstwa MŚP

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa – zachowuje ono status MŚP. Jednakże jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Prace B+R to działalność, która ma charakterze naukowy i/lub techniczny. Jej celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez stawianych przez teorie lub koncepcje naukowe. Działalność badawczo-rozwojowa służąca zmniejszaniu różnic technologicznych między regionami i tworzeniu lepszych warunków równej konkurencji.

W nomenklaturze unijnej wyróżniamy dwa główne rodzaje prac B+R – badania przemysłowe i prace rozwojowe.

BADANIA PRZEMYSŁOWE

Badania przemysłowe są zawsze związane z procesem produkcji czy świadczenia usług. Nie jest to dywagacja o potencjalnym zastosowaniu wyników (częste uzasadnienie nauk podstawowych) tylko działania związane z konkretnym zastosowaniem. Można powiedzieć, że badania przemysłowe są ostatnim etapem badań dla przemysłu zaś prace rozwojowe są pierwszym etapem komercjalizacji.

W badaniach przemysłowych możemy konkretnie wyróżnić:

W tym miejscu ustawodawca wyróżnił technologie rodzajowe. Technologie rodzajowe (nie są zdefiniowane w ustawie). Jest to polskie tłumaczenia technologii generatywnych (ang. ), czyli takich które mają szerokie zastosowanie. Przykładem technologii i materiału jest nanosrebro. Technologia wytwarzania nanosrebra (jak to zrobić) oraz technologiastosowania, która jest modyfikowana w zależności od potrzeby (zawiesina, osadzenie w warstwie).

PRACE ROZWOJOWE

Prace rozwojowe to procesy tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług poprzez łączenie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej.

Możemy wyróżnić następujące elementy prac rozwojowych:

INNOWACYJNOŚĆ

Fundusze unijne kładą nacisk na projekty innowacyjne, czyli takie, które wprowadzają nową jakość do gospodarki, społeczeństwa, przedsiębiorstwa.

Innowacyjność zgodna z prawem unijnym to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa.

Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).

Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Koszty te podlegają dofinansowaniu w ramach funduszy unijnych.

O kwalifikowalności kosztów decydują kolejno przepisy unijne, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz ewentualnie inne dodatkowe przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą. Każdy konkurs określa możliwe do kwalifikowania w jego ramach wydatki. Wiedza o kosztach kwalifikowanych jest podstawą ubiegania się o dofinansowanie.

© 2022 by SONDER